اداره تربيت بدني


 

شرح وظایف فوق برنامه تربیت بدنی :

1. برنامه ریزی جهت پرکردن اوقا ت فراغت دانشجویان با ورزش وتوسعه وگسترش فعالیتهای ورزشی درون دانشگاهی
2. بهبود کیفیت زند گی ، تامین سلا مت ، نشا ط وارتقا ی اعتماد به نفس وروحیه نظم پذیری در دانشجویان       
3. اجا ره کردن سا لن های ورزشی
4. تهیه امکا نات و تجهیزات ورزشی
5. عقد قرار داد و به کار گیری مربیان مجرب در رشته های ورزشی
6. نظارت و بررسی عملکرد مربیان ورزشی و ایجاد ارتباط مناسب با آنها
7. آماده سازی واعزام تیم های ورزشی دانشگاه به مسابقات
8. برگزاری مسا بقا ت ورزشی به مناسبت ها ی مختلف و ایجاد روحیه رقا بت بین دانشجویان
9. همکاری کردن با دیگر نها دها ی دانشگا ه ما نند بسیج برای برگزاری مسا بقا ت ورزشی
10. عمومی کردن ورزش و نیل دانشجویان به ورزش
11. دادن مشا وره ورزشی به دانشجویان علا قمند
12. هدایت ، حمایت و نظارت مستمر بر فعا لیتها ی تربیت بدنی دانشگاه


چارت سازمانی اداره تربيت بدني
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >