عملكرد اداره خوابگاه ها
شماره نامه
عنوان متن
استان اداره
گروه نوع
از تاریخ تا تاریخ
  تعداد موارد یافت شده: 12

شمارهعنوانتاریخ صدور
قابل توجه کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر(دومین دوره انتخابات شورای صنفی دانشجویان) 1395/8/4
هزینه های خوابگاههای مشارکتی 1395/7/6
قابل توجه کلیه دانشجویان محترم خوابگاه سینا 1395/7/6
شرایط ورود وخروج خوابگاه آقایان 1395/7/6
شرایط ورود وخروج خوابگاه خواهران 1395/7/6
قابل توجه دانشجوياني که وام کمک هزينه تحصيلي ثبت نام کرده ... 1393/7/22
دوره آموزشی جهت پرسنل معاونت دانشجویی باعنوان آموزشی تکنولوژی و فرهنگ 1393/7/12
شروع آزمون دوره آموزشی تبیین منشورتوسعه فرهنگی جهت پرسنل معاونت دانشجویی 1393/5/4
1 گزارش برگزاري هفته خوابگاهها در سال 1386 1391/2/5
2 گزارش برگزاري هفته خوابگاهها در سال 1387 1391/2/5
3 گزارش برگزاري هفته خوابگاهها در سال 1389 1391/2/5
4 گزارش برگزاري هفته خوابگاهها در سال 1390 1391/2/5
 
< >