علی کمالی


 

تحصيلات : کارشناس امور فرهنگی
سمت : کارشناس مسئول تربیت بدنی  

شرح وظایف : 


1- مطالعه و بررسی جهت برنامه ریزی کلاسهای آموزشی ورزشی.
2- مشارکت در فراهم آوردن امکانات لازم برای اجرای برنامه های آموزشی ورزشی جهت عموم ورزشکاران در سطح دانشگاه.
3- مطالعه و تحقیق در زمینه متدهای علمی ورزشی در جهت ارتقا سطح علمی دانشجویان ورزشکار.
4- ایجاد هماهنگی و زمینه ارتباط با موسسات فرهنگی، متخصصان و اساتید بمنظور کسب اطلاعات جدید ورزشی.
5- بررسی مواد درسی و آموزشی و جزوات تئوری تدوین شده برای رشته های مختلف ورزشی و ارائه پیشنهادات اصلاحی مفید.
6- شرکت در جلسات تمرین و انجام راهنمائیهای لازم به دانشجویان ورزشکار.
7- تشخیص و بررسی نواقص و اشکالات موجود در ضوابط فنی و برنامه های مربوط در جهت ارائه راهکارهای مناسب به مسئولین ذیربط برای رفع نارسائیهای موجود.
8- بررسی نیازهای آموزشی ورزشی و وسایل مورد نیاز کلاسهای درسی و فعالیتهای فوق برنامه ورزشی.
9- نظارت و ارزشیابی برنامه های ورزشی، خدمات فنی مربیان و نحوه اجرای برنامه ها از طریق بررسی پرسشنامه ها و دیگر روشهای تحقیقی.
10- نظارت بر تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی مختلف ورزشی در سطح دانشگاه.
11- تدریس در کلاسهای تربیت بدنی 1و2 دانشجویان بنا به درخواست دانشکده های تابعه.
12- نظارت بر امر تعیین استانداردها و مشخصات فنی اماکن ورزشی و تفریحی در سطح دانشگاه.
13- برقراری ارتباط با دانشگاهها و دیگر مراکز ورزشی کشور جهت تنظیم برنامه های کوتاه مدت وبلند مدت ورزشی.
14- ترغیب دانشجویان جهت شرکت در فعالیتهای ورزشی و تشکیل و اداره تیمهای مختلف و برگزاری وننظارت بر فن اجرای آنها.
15- انجام سایر امور محوله مطابق مقررات طبق دستور مافوق.
 


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۲


برگشت>>

< >