آموزش کارکنان

1395/2/5 0:0

مسئول:

شهره شادمان فر


شرح وظايف :


- بررسي و برآورد نيازهاي آموزشي كاركنان براساس فعاليت هاي واحدهای تابعه .

- تعيين اولويت هاي دوره هاي آموزشي مورد نياز كاركنان .

- تنظيم محتواي دروس برنامه زمانبندي اجراي دوره .

- پیگیری امكانات برگزاري دوره
.
- نظارت بر اجراي دوره هاي آموزشي .

-ارزشيابي دوره هاي آموزشي و تهيه و تنظيم گزارش هاي مربوطه .

-انجام هماهنگي هاي لازم با كارشناس آموزشي واحد آموزش كاركنان دانشگاه
.
- تهيه شناسنامه آموزشي كاركنان و ثبت دوره هاي گذرانده شده در شناسنامه آنان .

- حضور منظم در جلسات كميته آموزشي

-استفاده مستمر از نرم افزار آموزشي
- مسئول ثبت پرونده های آموزشی کارکنان معاونت دانشجویی
- مسئول برگزاری دوره های آموزشی تخصصی مصوب جهت پرسنل معاونت

 

 


تاریخ بروز رسانی:   17 آبان 1395

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >